ប្រភេទ

លោក Carl Fogarty៖ ខ្ញុំបានខាត ១០០,០០០ ផោនក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់មិត្តភក្តិ

Foggy និយាយអំពីប្រាក់។ របៀបដែលម៉ូតូទំនើបនិងខ្ញុំជាជើងឯក Celeb ចាញ់ម្តង ១០ ម៉ឺនផោនហេតុអ្វីគាត់មិនបង់ថ្លៃសំលៀកបំពាក់និងរបៀបប្រើកាតឥណទានដើម្បីយកជើងហោះហើរដោយឥតគិតថ្លៃ