ប្រភេទ

កាក់កំហុស ២០ ភីដ៏កម្រលក់ក្នុងតម្លៃ ៥៧ ផោននៅលើអ៊ីបេយ - ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកដែរឬទេ

ម្ចាស់ផ្ទះនិយាយថាវាត្រូវបានគេហៅថាកាក់ប្រាក់ - ឬ ២០ ភីដែលមិនមានកាលបរិច្ឆេទ - ដោយសារតែវាគ្មានកាលបរិច្ឆេទដាក់នៅលើវា