ប្រភេទ

ក្រែមបាញ់ចេញក្រែមមានន័យថាអ្នកប្រហែលជាមិនត្រូវដែកម្តងទៀតទេ

លោកស្រីហ៊ិនចបានបង្ហាញឡេន័រក្រេហ្សីនដែលបានបញ្ចេញនៅលើទំព័រអ៊ីនស្តាក្រាមរបស់នាងដែលនាំឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនូវផលិតផលដែលអាចត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ ២,៤៩ ផោនប៉ុណ្ណោះ