ប្រភេទ

អ្នកនឹងត្រូវការប្រាក់សន្សំ ១ លានផោនប្រសិនបើអ្នកចង់បានការចូលនិវត្តន៍ល្អ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលនិវត្តន៍ដែលអ្នកនៅតែអាចមានថ្ងៃឈប់សម្រាកបរទេសបីដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយដើម្បីជំនួសរថយន្តរបស់អ្នករៀងរាល់ ៥ ឆ្នាំម្តងអ្នកត្រូវសន្សំប្រាក់យ៉ាងច្រើនជាមុនសិន