ប្រភេទ

តើមានដៃគូរួមភេទប៉ុន្មានដែលមនុស្សជាមធ្យមនឹងមានក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ - ស្វែងយល់ថាតើអ្នកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៅឯណា?

ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញពីចំនួនដៃគូផ្លូវភេទជាមធ្យមដែលមនុស្សម្នាក់នឹងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយលទ្ធផលអាចធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល