ប្រភេទ

ការផ្លាស់ប្តូររបស់ Stacey Solomon ពី X Factor ចង់ក្លាយជាអ្នកមានឥទ្ធិពល

ប្រទេសនេះលង់ស្នេហ៍ជាមួយក្មេងជំទង់ដែលបែកខ្ញែកដែលសើចចំអកឱ្យនាងតាមរយៈការធ្វើសវនកម្ម X Factor របស់នាងប៉ុន្តែតើ Stacey Solomon ក្លាយជាសង្សារថ្នាក់ជាតិយ៉ាងដូចម្តេច? នេះគឺជាដំណើររបស់នាង