ប្រភេទ

ជាងកាត់សក់ Supercuts និង Regis នៅក្នុងរដ្ឋបាលធ្វើឱ្យសាខារាប់រយមានហានិភ័យ

យោងតាមរបាយការណ៍បានឱ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Supercuts តែម្នាក់ឯងមានហាងចំនួន ២២០ នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងកម្មករចំនួន ១.២០០ នាក់ដែលទាំងពីរនេះឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការ