ប្រភេទ

ប្រាក់កម្ចីនិស្សិត៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលពួកគេគ្របដណ្តប់របៀបដែលពួកគេធ្វើការជំនួយបន្ថែមនិងរបៀបសងពួកគេ

នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីប្រាក់កម្ចីនិស្សិត - អ្វីគ្រប់យ៉ាងពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានកន្លែងដែលអ្នកដាក់ពាក្យកន្លែងណានិងពេលណាដែលវាត្រូវបានបង់ហើយនៅពេលអ្នកត្រូវសងវាវិញ